Условия за автомобилен превоз
За насУсловия за автомобилен превоз

А-ЛОГИСТИКС ЕООД

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА СТОКИ И ТОВАРИ 

 

I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ЧЛ. 1. За нуждите на настоящите ОУ се използват следните определения:

 

1. "СПЕДИТОР" е „А-ЛОГИСТИКС“ ЕООД.

2. "КЛИЕНТ" означава всяко лице, за чиято сметка и/или в чиято полза, и/или по чието възлагане СПЕДИТОРЪТ извършва правни и/или фактически действия по настоящите ОУ.

3. „ПРЕВОЗВАЧ“ – изпълнител на транспортна и/или друга услуга по договор със СПЕДИТОРА;

4. "СТРАНИ" – КЛИЕНТЪТ и/или СПЕДИТОРЪТ и/или СОБСТВЕНИКЪТ.

5. "СОБСТВЕНИК" означава всяко лице със законни права над стоката и/или опаковката й.

6. "ЛИЦЕ" означава всяко физическо или юридическо лице, както и неговите законни представители и пълномощници, а също така и властите, органите и институциите.

7. "СТОКА" или "ТОВАР" е вещ или съвкупност от вещи, чиито превоз (ведно със свързаните с него съпътстващи правни и фактически действия) е предмет на договор за превоз/спедиция. В това понятие се включват също и всяка опаковка, контейнер или съоръжение за предпазване на товара при неговия транспорт, манипулиране и съхранение.

8. "ОПАСЕН ТОВАР" е товарът/стоката, чието съхранение, манипулиране или транспорт е регламентирано като рисково от законодателството на отправната, получаващата или транзитните държави, и/или от приложимите международни разпоредби.

9. "ТРАНСПОРТНИ ЕДИНИЦИ" са контейнери, товарни автомобили, ремаркета и полу-ремаркета, вагони, резервоари, палети и всички други съоръжения, специално конструирани за автомобилни превози.

10. "МАНИПУЛИРАНЕ" са физическите операции, организирани и/или извършвани от СПЕДИТОРА с товара/стоката, включително: разтоварване, натоварване, подреждане, укрепване, опаковане, преброяване, претегляне, и др.

11. "ИНСТРУКЦИИ" са всички изисквания, които КЛИЕНТЪТ е поставил с договора, а СПЕДИТОРЪТ е приел за изпълнение.

12. "СПЕДИТОРСКИ ДОКУМЕНТ" е всеки документ, който е издаден от името и за сметка на СПЕДИТОРА и покрива превоза, складирането или манипулирането на стоки/товари, в това число товарителница, коносаменти или друг транспортен документ и складова разписка.

II. ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ

 

ЧЛ. 2. Настоящите общи условия (ОУ) уреждат правилата, по които „А-ЛОГИСТИКС“ ЕООД, наричано по - долу "СПЕДИТОР” или „ТЪРГОВЕЦ", възлага възмездно спедиционни услуги и свързаните с тях правни и/или фактически действия и сделки по автомобилен превоз на стоки и товари на ПРЕВОЗВАЧИ.

 

ЧЛ. 3. Настоящите ОУ пораждат действие между СТРАНИТЕ само след като са били приети от тях и са им били предадени и единствено като неразделна част от писмен договор за превоз.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 

ЧЛ. 4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СПЕДИТОРА

 

4.1. ПРАВА НА СПЕДИТОРА ПРИ ВДИГАНЕ НА ТОВАРА

 

4.1.1. СПЕДИТОРА има право на допълнителни инструкции към ПРЕВОЗВАЧА, свързани с товара, които може да отправи по всяко време на изпълнение на договора и в желаната от СПЕДИТОРА форма – писмено, устно, по телефон, по електронен път.

 

4.1.2. СПЕДИТОРЪТ има право да получи своевременно информация от ПРЕВОЗВАЧА в случай, че възникнат пречки по изпълнение на ДОГОВОРА в определения срок.

 

4.1.3. СПЕДИТОРЪТ има право във всеки момент на изпълнение на договора да инспектира, да поддържа състоянието и да поправя стоките и опаковката им.

 

 

4.2.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СПЕДИТОРА

 

4.2.1. СПЕДИТОРЪТ е длъжен да заплаща добросъвестно, точно и в срок всички свои парични задължения към ПРЕВОЗВАЧА, независимо дали последните представляват възнаграждение, обезщетение или неустойка.

 

4.2.2.СПЕДИТОРЪТ има задължение товарът да бъде предаден на ПРЕВОЗВАЧА в подходяща опаковка и с подробни инструкции.В случай че ПРЕВОЗВАЧЪТ натовари, без да е поискал преопаковане или не е поискал допълнителни инструкции, страните се съгласяват помежду си, че ПРЕВОЗВАЧЪТ е вдигнал товара подходящо опакован и е запознат с неговите специфични особености, включително, но не само митнически режим, чупливост, специални изисквания за превоза и други.

 

ЧЛ. 5 ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕВОЗВАЧА

 

5.1.ПРАВА НА ПРЕВОЗВАЧА ПРИ ВДИГАНЕ НА ТОВАРА

 

5.1.1. ПРЕВОЗВАЧЪТ има право да получи товара опакован и с инструкции съгласно чл.4, т. 4.2.2. по-горе.

 

5.1.2. При промени в себестойността на товара, които са извън контрола му, ПРЕВОЗВАЧЪТ, с приемане на настоящите ОУ от другата страна, се счита за упълномощен от нея да сключи сделки, свързани с изпълнение на договора помежду им. ПРЕВОЗВАЧЪТ е длъжен да получи предварително одобрение на цените и условията на тези сделки от СПЕДИТОРА катов противен случайПРЕВОЗВАЧЪТ няма право да изисква възстановяване на направени допълнителни разходи, които не са включени в цената по договора.

 

5.1.3.ПРЕВОЗВАЧЪТ има право да инспектира товара при приемането му. 

 

5.1.4. Във всеки един момент от изпълнението на договора, ПРЕВОЗВАЧЪТ има право да поиска от СПЕДИТОРА инструкции при възникване на особени непредвидени събития. 

 

5.2. ПРАВА НА ПРЕВОЗВАЧА ПРИ РАЗТОВАРВАНЕ НА ТОВАРА

 

5.2.1.ПРЕВОЗВАЧЪТ има право да предаде товара единствено на предварително посочен от СПЕДИТОРА служител и/или пълномощник на КЛИЕНТА/ПОЛУЧАТЕЛЯ,  в случай, че е посочен такъв. В случай че такъв не е посочен или на адреса за разтоварване не присъства служител или пълномощник на КЛИЕНТА/ПОЛУЧАТЕЛЯ, ПРЕВОЗВАЧЪТ е длъжен да поиска инструкции от СПЕДИТОРА. 

 

5.2.2. В случай, че КЛИЕНТЪТ/ПОЛУЧАТЕЛЯТ откаже да получи товара без основателна причина за това, ПРЕВОЗВАЧЪТ има право да поиска специални инструкции от СПЕДИТОРА и да остави товара за пазене в склад за негова сметка след като получи предварително одобрение от СПЕДИТОРА за условията за складиране.

 

5.3.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕВОЗВАЧА

 

5.3.1. ПРЕВОЗВАЧЪТ извършва пълна инспекция на товара при неговото вдигане (включително, но не само количество, качество, вид, опаковка). В случай че ПРEВОЗВАЧЪТ не направи възражения и/или не поиска инструкции при натоварването, се счита, че е натоварил товар от вида и количеството, посочени в Договора, че товарът е опакован подходящо и е с добро качество, като всички специални изисквания (митнически и по превоза) за този вид товар са предварително изяснени на ПРЕВОЗВАЧА.

 

5.3.2.ПРЕВОЗВАЧЪТ е длъжен да достави товара в срок, на мястото и лицето, уговорени в договора или съгласно получените допълни инструкции от СПЕДИТОРА.

 

5.3.3. ПРЕВОЗВАЧЪТ е длъжен да предприеме всички възможни мерки за изпълнение на инструкциите на СПЕДИТОРА, при което уведомява последния за всяка промяна на цената или допълнителни разноски или ако счита инструкциите за недостатъчни или неизпълними. В случай че не уведоми СПЕДИТОРА за последното, ПРЕВОЗВАЧЪТ се счита задължен да изпълни инструкциите за своя сметка.

 

5.3.3. В рамките на професионалните знания и с грижа за интересите на СПЕДИТОРА, ПРЕВОЗВАЧЪТ предварително го уведомява за пречки при изпълнението на договора.

 

5.3.4. Ако ПРЕВОЗВАЧЪТ узнаепредварително обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на договореното, той е длъжен да информира СПЕДИТОРА и иска допълнителни инструкции.

 

5.3.5. При промени в себестойността на товара,ПРЕВОЗВАЧЪТ е длъжен да поиска незабавно инструкции от СПЕДИТОРА по подходящ начин и да ги изпълни незабавно след получаването им. В случай че не стори това ПРЕВОЗВАЧЪТ отговаря пред СПЕДИТОРА за намалената стойност на товара. 

 

5.3.6.При отказ на КЛИЕНТА/ПОЛУЧАТЕЛЯ да получи товара,ПРЕВОЗВАЧЪТ е длъжен да състави с клиента двустранно подписан протокол с подробно описание за причината за отказа, който е длъжен да представи незабавно на СПЕДИТОРА в подходяща форма.

 

ЧЛ. 6 НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА. СЛУЧАЙНО СЪБИТИЕ.

 

6.1. Събития извън контрола на ПРЕВОЗВАЧА, които частично или изцяло препятстват изпълнението на договорните му задължения, го освобождават от задължения и отговорност по съответния договор за периода на времетраене на тези събития, в случай че ПРЕВОЗВАЧЪТ е уведомил незабавно СПЕДИТОРА  за настъпването на тези събития.

 

ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ

 

ЧЛ. 7 При забава в изпълнението на ДОГОВОРА по вина на СПЕДИТОРА, последният дължи на КЛИЕНТА неустойка в размер на 200 лв. за всеки ден просрочие, но не повече от 50 % от стойността на навлото.

 

ЧЛ. 8 При забава в доставката до КЛИЕНТА/ПОЛУЧАТЕЛЯ, ПРЕВОЗВАЧЪТ дължи на СПЕДИТОРА мораторна неустойка в размер на 200 лв. за всеки ден просрочие. Това право не се изключва при хипотеза, в която СПЕДИТОРЪТ е упражнил правото си да прекрати ДОГОВОРА едностранно и без предизвестие.

 

ЧЛ 9. Независимо от всички отговорности неустойки на ПРЕВОЗВАЧА, посочени по-горе, същият дължи еднократна неустойка за неизпълнение в размер на 50 % от уговореното навло за всеки случай на неизпълнение на което и да е от задълженията му, посочени в чл. 5, т. 5.3. по-горе. В случай на такова неизпълнение за СПЕДИТОРЪТ възниква правото да прекрати договора едностранно и без предизвестие.

 

ЧЛ. 10 Извън горните хипотези, всяка страна е длъжна да обезщети другата за всички претърпени преки и непосредствени вреди, настъпили в следствие от договорно неизпълнение.

 

IV. ОБЕЗПЕЧЕНИЯ

 

ЧЛ. 11 С подписване на ДОГОВОРА, физическото лице, което го е подписало от името на ПРЕВОЗВАЧА дава личното си поръчитеслтво за надлежното изпълнение на всички задължения на ПРЕВОЗВАЧА произтичащи от договора.

 

V. ОСОБЕНИ ПЪЛНОМОЩИЯ

 

ЧЛ. 12При извършване на правните и фактически действия - предмет на настоящите ОУ и когато това е приложимо, ПРЕВОЗВАЧЪТ може да действа в качеството на:

 

12.1. ПЪЛНОМОЩНИК - от името и за сметка на СПЕДИТОРА.

 

12.2. ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ - от свое име, но за сметка на СПЕДИТОРА.

 

12.3. ОПЕРАТОР - от свое име и за своя сметка.

ЧЛ. 13. За нуждите на договора, ПРЕВОЗВАЧЪТ е длъжен с подписване на договора да поиска от СПЕДИТОРА всички необходими пълномощия за изпълнението на договора. В случай на неизпълнение на това задължение СПЕДИТОРЪТ има право да прекрати ДОГОВОРА едностранно и без предизвестие.

VI. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

 

ЧЛ. 14. С приемането на настоящите ОУ, СТРАНИТЕ се споразумяват, че за отношенията им във връзка със сключването, изпълнението, неизпълнението и прекратяването на този ДОГОВОР, както и за всички останали въпроси, свързани с извъндоговорни обезщетения, ще бъде приложимо изключително българското право.

 

ЧЛ. 15. Всички спорове, които произтичат от или се отнасят до настоящия договор, включително и споровете, произтичащи от или отнасящи се до неговото тълкуване, анулиране, изпълнение или прекратяване и не могат да бъдат разрешени чрез преговори, както и споровете за попълване или пропуски в договора или в неговото привеждане в съотвествие, съобразено с нововъзникнали обстоятелства, ще се разрешават от арбитър Любомир Кирилов Чакалов, с ЕГН 8611215780,с адрес гр. София, ул. „Войводина Могила“ № 42, партер, ап. 1. Арбитражното производство се провежда по реда Гражданския Процесуален Кодекс на Р. България. Съобщения и призовки се изпращат чрез лицензирана куриерска фирма с обратна разписка.Всички спорове се разрешават по правилата на Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки/CMR/, ако са налице предвидените в Конвенцията условия за нейното приложение. Ако не са налице предвидените в Конвенцията CMR условия за нейното приложение, съответният спор се решава съобразно правилата на действащото българско материално право.