Митническо представителство
УслугиМитническо представителство

Съгласно българското законодателство, основните задължения и правомощия на митническия агент се ограничават до три дейности: изготвяне на митнически декларации, представяне на стоките и съпътстващите ги документи за проверка от митническите органи и обезпечаване на митническите сборове.

 

Предимства на услугите за митническо представителство и складиране от А Логистикс:

 

Митническо представителство и агентиране


Предварителната подготовка на митнически документи намалява времето за митническа обработка и периода на складиране във временен склад под митнически контрол.

 

митническо представителство

 

Като част от услугата Митническо представителство А Логистикс предоставя полезни документи - Заявка за товарене, ADR конвенция, CMR конвенция и др.

 

 

Ако имате въпроси относно митническо представителство на вашите товари, изпратете запитване.

 

 

Услугата митническо представителство включва:

 

Митническото представителство и агентиране е неизменна част от бизнеса в модерно време. В същността си то представлява самостоятелни представителни действия на определено лице (митн. агент) в полза на друго лице (доверител). Ако се разгледа от друг аспект, митническият агент може да се представи като вид посредник между пост- и след-митническите дейности, като се занимава с нужната документация и задължение относно прехода през митница, обмитяването на стоката и нейното митническо освобождане.

 

Този вид посредничество има своите характерни особености от гледна точка на правните норми, на които лежи договореността между участващите в сделката субекти, а именно митническият агент и доверителя (поръчителя).

 

Според Българския процесуален кодекс, основните задължения и правомощия на митническия агент се свеждат до три основни дейности: