Общи условия за клиенти
За насОбщи условия за клиенти

А-ЛОГИСТИКС ЕООД


ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕДИЦИЯ ПО АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА СТОКИ И ТОВАРИ


I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧЛ. 1. За нуждите на настоящите ОУ се използват следните определения:


1. "СПЕДИТОР" е „А-ЛОГИСТИКС“ ЕООД.
2. "КЛИЕНТ" означава всяко лице, за чиято сметка и/или в чиято полза, и/или по чието възлагане СПЕДИТОРЪТ извършва правни и/или фактически действия по настоящите ОУ.
3. "СТРАНИ" – КЛИЕНТЪТ и/или СПЕДИТОРЪТ и/или СОБСТВЕНИКЪТ.
4. "СОБСТВЕНИК" означава всяко лице със законни права над стоката и/или опаковката й.
5. "ИЗПЪЛНИТЕЛ” означава Превозвач, Претоварващият изпълнител, Складов Оператор или друго лице, което по възлагане от СПЕДИТОРА извършва правни и/или фактически действия по настоящите ОУ.
6. "ЛИЦЕ" означава всяко физическо или юридическо лице, както и неговите законни представители и пълномощници, а също така и властите, органите и институциите.
7. "СТОКА" или "ТОВАР" е вещ или съвкупност от вещи, чиито превоз (ведно със свързаните с него съпътстващи правни и фактически действия) е предмет на договор за превоз/спедиция. В това понятие се включват също и всяка опаковка, контейнер или съоръжение за предпазване на товара при неговия транспорт, манипулиране и съхранение.
8. "ОПАСЕН ТОВАР" е товарът/стоката, чието съхранение, манипулиране или транспорт е регламентирано като рисково от законодателството на отправната, получаващата или транзитните държави, и/или от приложимите международни разпоредби.
9. "ТРАНСПОРТНИ ЕДИНИЦИ" са контейнери, товарни автомобили, ремаркета и полу-ремаркета, вагони, резервоари, палети и всички други съоръжения, специално конструирани за автомобилни превози.
10. "МАНИПУЛИРАНЕ" са физическите операции, организирани
и/или извършвани от СПЕДИТОРА с товара/стоката, включително: разтоварване, натоварване, подреждане, укрепване, опаковане, преброяване, претегляне, и др.
11. "ИНСТРУКЦИИ" са всички изисквания, които КЛИЕНТЪТ е поставил с договора, а СПЕДИТОРЪТ е приел за изпълнение.
12. "СПЕДИТОРСКИ ДОКУМЕНТ" е всеки документ, който е издаден от името и за сметка на СПЕДИТОРА и покрива превоза, складирането или манипулирането на стоки/товари, в това число товарителница, коносаменти или друг транспортен документ и складова разписка.


II. ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ


ЧЛ. 2. Настпящите общи условия (ОУ) уреждат правилата, по които „А-ЛОГИСТИКС“ ЕООД, наричано по - долу "СПЕДИТОР” или „ТЪРГОВЕЦ", извършва възмездно спедиционни услуги и свързаните с тях правни и/или фактически действия и сделки по автомобилен превоз на стоки и товари.


ЧЛ. 3. Настоящите ОУ пораждат действие между СТРАНИТЕ само след като са били приети от тях и са им били предадени и единствено като неразделна част от писмен спедиционен договор.


III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ


ЧЛ. 4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА


4.1. ПРАВА НА КЛИЕНТА ПРИ ПРЕДАВАНЕ НА ТОВАРА
4.1.1. КЛИЕНТЪТ има право на допълнителни инструкции към СПЕДИТОРА, свързани с товара, които може да отправи по всяко време на изпълнение на договора. За да се считат инструкциите за дадени във връзка с договора, то същите следва да бъдат предадени на СПЕДИТОРА в същата форма за действителност, в която е сключен ДОГОВОРА.
4.1.2. КЛИЕНТЪТ има право да получи своевременно информация от СПЕДИТОРА в случай, че възникнат пречки по изпълнение на ДОГОВОРА в определения срок.
4.1.3. КЛИЕНТЪТ има право да договори със СПЕДИТОРА условията, при които последният да инспектира, да поддържа
състоянието и да поправя стоките и опаковката им.
4.1.4. По всяко време на изпълнение на ДОГОВОРА, КЛИЕНТЪТ има право да оттегли възлагането си или част от него. При това положение СПЕДИТОРЪТ има право да получи уговореното в ДОГОВОРА възнаграждение както и направените разходи във връзка с изпълнението на ДОГОВОРА, освен ако се докаже, че поръчката е оттеглена по вина на СПЕДИТОРА.
4.2. ПРАВА НА КЛИЕНТА ПРИ РАЗТОВАРВАНЕ НА ТОВАРА
4.2.1. В случай че при разтоварване се установят липси или повреди КЛИЕНТЪТ има право на рекламация. Всички щети от липси, повреди и по други причини следва да се документират в двустранно подписан протокол между представител на ПОЛУЧАТЕЛЯ и СПЕДИТОРА, незабавно след като събитията, които са повод за рекламацията станат известни на ощетената страна, но не по-късно от:
1. приемането на стоката от Получателя при явни липси и повреди на стоката;
2. 5 (пет) дни след доставката при скрити липси и повреди на стоката;
3. 20 (двадесет) дни след договорения или обичаен срок на доставка при забавена доставка, или при недоставяне на стоката;
4. 30 (тридесет) дни след събитието при всички други случаи.
При неспазване на сроковете и процедурите описани в настоящата точка се счита до доказване на противното, че липсите, повредите и щетите са настъпили след предаване на стоката от СПЕДИТОРА.


4.3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА


4.3.1. КЛИЕНТЪТ е длъжен да заплаща добросъвестно, точно и в срок всички свои парични задължения към СПЕДИТОРА, независимо дали последните представляват възнаграждение, обезщетение или неустойка. СТРАНИТЕ се съгласяват, че всяко парично задължение на КЛИЕНТА по договора става изискуемо в срок от три дни, считано от датата на издаване на фактура от страна на СПЕДИТОРА, като това не изключва правото на възражения или искове от страна на КЛИЕНТА за договорно неизпълнение от страна на СПЕДИТОРА.
4.3.2. КЛИЕНТЪТ има задължение товарът да бъде предаден на СПЕДИТОРА или негов представител в подходяща опаковка и с подробни инструкции, които включват най-малко отбелязване, че стоката е опасна, в случай, че е така, за специалните изисквания за превоз на стоката (температура, чупливост и др.), съдържание на товара, отбелязване за специални митнически режими, на които подлежи товара, при преминаване през териоторията на определени държави по предвидения маршрут, други специални инструкции и изисквания. В случай че, поради липсата на подходяща опаковка и/или инструкции се стигне до невъзможност за договорното изпълнение (пълно или частично) от страна на СПЕДИТОРА, то последнит има право да прекрати ДОГОВОРА едностранно и без предизвестие като получи пълния размер на възнаграждението си, включително с правото да се разпореди с товара както намери за добре.


ЧЛ. 5 ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СПЕДИТОРА


5.1. ПРАВА НА СПЕДИТОРА ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА ТОВАРА
5.1.1. СПЕДИТОРЪТ има право да получи товара опакован и с инструкции съгласно чл.4, т. 4.3.2. по-горе.
5.1.2. При промени в себестойността на товара, които са извън контрола му, СПЕДИТОРЪТ, с приемане на настоящите ОУ от другата страна, се счита за упълномощен от нея да сключи сделки, свързани с изпълнение на договора помежду им при цени и условията каквито прецени за удачни, без да е необходимо КЛИЕНТЪТ да бъде предварително уведомяван. СПЕДИТОРЪТ има право да изиска и възстановяване на направени допълнителни разходи, които не са включени в цената по договора.
5.1.3. СПЕДИТОРЪТ приема товара, като извършва преглед само на опаковката. Всеки документ, подписан във връзка с предаването на стоката от КЛИЕНТА има значение единствено на декларация от страна на КЛИЕНТА за съдържанието и характерните белези на товара, без да обвързва СПЕДИТОРА по какъвто и да е начин. В случай, че е налице разминаване между декларираното от КЛИЕНТА и действителното съдържание на товара и от това възникнат вреди за СПЕДИТОРА, последния има право на обезщетение за всички преки и непосредствени вреди,
които са възникнали от това обстоятелство, както и да прекрати ДОГОВОРА едностранно и без предизвестие като получи пълния размер на възнаграждението си, включително с правото да се разпореди с товара както намери за добре.
5.1.4. Във всеки един момент от изпълнението на договора, СПЕДИТОРЪТ има право да поиска от КЛИЕНТА инструкции при възникване на особени непредвидени събития. В случай, че тези инструкции не се предоставят в тридневен срок от тяхното поискване, СТРАНИТЕ считат, че КЛИЕНТЪТ се е отказал от товара и за СПЕДИТОРЪТ възниква правото да прекрати ДОГОВОРА едностранно и без предизвестие като получи пълния размер на възнаграждението си, включително с правото да се разпореди с товара както намери за добре.


5.2. ПРАВА НА СПЕДИТОРА ПРИ РАЗТОВАРВАНЕ НА ТОВАРА


5.2.1. СПЕДИТОРЪТ има право да предаде товара на всеки служител и/или пълномощник на КЛИЕНТА/ПОЛУЧАТЕЛЯ, когото открие на адреса, посочен от КЛИЕНТА за разтоварване на товара. В случай че на адреса на разтоварване не се открие служител и/или пълномощник на КЛИЕНТА/ПОЛУЧАТЕЛЯ, СПЕДИТОРЪТ има право да прекрати ДОГОВОРА едностранно и без предизвестие като получи пълния размер на възнаграждението си, включително с правото да се разпореди с товара както намери за добре.
5.2.2. При отказ на КЛИЕНТА/ПОЛУЧАТЕЛЯ да получи товара без основателна причина, СТРАНИТЕ считат, че КЛИЕНТЪТ се е отказал от товара и за СПЕДИТОРЪТ възниква правото да прекрати ДОГОВОРА едностранно и без предизвестие включително с правото да получи пълния размер на възнаграждението си, включително с правото да се разпореди с товара както намери за добре.


5.3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СПЕДИТОРА


5.3.1. СПЕДИТОРЪТ извършва дейността и услугите по сключените от него сделки с грижата на добър търговец и в разумен срок.
5.3.2. СПЕДИТОРЪТ е длъжен да предприеме разумни мерки за изпълнение на инструкциите на КЛИЕНТА, при което уведомява КЛИЕНТА, ако счита инструкциите му за недостатъчни или неизпълними и може да се отклони от инструкциите на КЛИЕНТА, когато е необходимо за запазване на интересите на КЛИЕНТА.
5.3.3. В рамките на професионалните знания и с грижа за интересите на КЛИЕНТА, СПЕДИТОРЪТ предварително го уведомява за пречки при изпълнението на спедиторската поръчка.
5.3.4. Ако СПЕДИТОРЪТ узнае обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на договореното, той е длъжен да информира КЛИЕНТА и иска допълнителни инструкции.
5.3.5. СПЕДИТОРЪТ е длъжен да се съобрази с всички инструкции на КЛИЕНТА, за които е надлежно уведомен. В случай, че тези инструкции водят до допълнително оскъпяване по договора и са допълнително отправени от КЛИЕНТА след предаване на товара на СПЕДИТОРА, то последният е длъжен да ги спазва в случай, че са му били авансово платени.


ЧЛ. 6 НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА. СЛУЧАЙНО СЪБИТИЕ.


6.1. Събития извън контрола на СПЕДИТОРА, които частично или изцяло препятстват изпълнението на договорните му задължения, го освобождават от задължения и отговорност по съответния спедиторски договор за периода на времетраене на тези събития. При всяко положение СПЕДИТОРЪТ е длъжен да уведоми КЛИЕНТА за настъпването на тези събития не по-късно от една седмица, считано от датата, на която са му станали известни.
6.2. В гореописания случай СПЕДИТОРЪТ има право да прекрати договора, даже когато същият е частично изпълнен, като положи разумна грижа за запазване на интересите на КЛИЕНТА/СОБСТВЕНИКА.


IV. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ


ЧЛ. 7 При забава в изпълнението на ДОГОВОРА по вина на СПЕДИТОРА, последният дължи на КЛИЕНТА неустойка в размер на
200 лв. за всеки ден просрочие, но не повече от 50 % от стойността на навлото.


ЧЛ. 8 При забава в плащането на което и да е ликвидно и изискуемо парично задължение на КЛИЕНТА към СПЕДИТОРА, първият дължи неустойка в размер на 200 лв. за всеки ден просрочие. Това право не се изключва при хипотеза, в която СПЕДИТОРЪТ е упражнил правото си да прекрати ДОГОВОРА едностранно и без предизвестие като получи пълния размер на възнаграждението си, включително с правото да се разпореди с товара както намери за добре.


ЧЛ. 9 Извън горните хипотези, всяка страна е длъжна да обезщети другата за всички претърпени преки и непосредствени вреди, настъпили в следствие от договорно неизпълнение.


V. ОБЕЗПЕЧЕНИЯ


ЧЛ. 10 С подписване на ДОГОВОРА, физическото лице, което го е подписало от името на КЛИЕНТА дава личното си поръчитеслтво за надлежното изпълнение на всички задължения на КЛИЕНТА произтичащи от ДОГОВОРА.


VI. ОСОБЕНИ ПЪЛНОМОЩИЯ


ЧЛ. 11 При извършване на правните и фактически действия - предмет на настоящите ОУ и когато това е приложимо, СПЕДИТОРЪТ може да действа в качеството на:
11.1. ПЪЛНОМОЩНИК - от името и за сметка на КЛИЕНТА и/или СОБСТВЕНИКА
11.2. ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ - от свое име, но за сметка на КЛИЕНТА и/или СОБСТВЕНИКА.
11.3. ОПЕРАТОР - от свое име и за своя сметка.


ЧЛ. 12. За нуждите на ДОГОВОРА, КЛИЕНТЪТ/СОБСТВЕНИКЪТ е длъжен с подписване на ДОГОВОРА да снабди СПЕДИТОРА с всички необходими пълномощия за неговото изпълнение. В случай на неизпълнение на това задължение СПЕДИТОРЪТ има право да
прекрати ДОГОВОРА едностранно и без предизвестие като получи пълния размер на възнаграждението си, включително с правото да се разпореди с товара както намери за добре.


VII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО


ЧЛ. 13. С приемането на настоящите ОУ, СТРАНИТЕ се споразумяват, че за отношенията им във връзка със сключването, изпълнението, неизпълнението и прекратяването на този ДОГОВОР, както и за всички останали въпроси, свързани с извъндоговорни обезщетения, ще бъде приложимо изключително българското право.


ЧЛ. 14. Всички спорове, които произтичат от или се отнасят до настоящия договор, включително и споровете, произтичащи от или отнасящи се до неговото тълкуване, анулиране, изпълнение или прекратяване и не могат да бъдат разрешени чрез преговори, както и споровете за попълване или пропуски в договора или в неговото привеждане в съотвествие, съобразено с нововъзникнали обстоятелства, ще се разрешават от арбитър Любомир Кирилов Чакалов с ЕГН 8611215780 с адрес гр. София, ул. „Кръстьо Сарафов“ № 40ет. 2, ап. 4