Снабдяване и дистрибуция
УслугиСнабдяване и дистрибуция

А Логистикс предлага снабдяване на фирми със суровини и материали, както и с резервни части. Можете да използвате и нашите услуги в помощ на дистрибутори.

 

Снабдяване и дистрибуция

 

Снабдяване от А Логистикс

Снабдяването е основна предпоставка за непрекъснато производство и извършване на услуги, свързани с използване на резервни части.

А Логистикс предлага помощ в проектиране на материалните потоци и управлението им. В сътрудничество с фирмите клиенти се запознаваме с характеристиките на суровините и материалите, за да планираме правилни превози за снабдяване. Освен това, по предложени от фирмите клиенти необходими количества суровини и материали планираме превозите на тези количества. Можете да определите количеството суровини и материали, необходими за даден период от време или за конкретна поръчка.

 

Определяне на доставките за даден период от време

За снабдяване с необходимите количества за даден период от време, обикновено по-продължителен, А Логистикс съставя график. Вземаме предвид обема на суровините и материалите, необходими за осъществяване на производството за периода, както и складовите наличности на суровини и материали, ако има такива наличности.

 

Допълнителни условия за фирмите клиенти при снабдяването

Допълнителните условия, които трябва да се уговорят с А Логистикс за снабдяване със суровини и материали, включват опаковането им, ако това е необходимо, както и начина на заплащане за транспорта и снабдяването.

 

Централизирано и денцентрализирано снабдяване

Според спецификата на организиране на производството фирмите клиенти могат да направят заявка за централизирано или за децентрализирано снабдяване.

При централизираното снабдяване фирмата поръчва доставки за снабдяване на всички отдели  или звена. Този вид снабдяване има предимството, че се избягва дублиране на поръчки. Със заявките за по-големи количества клиентите намаляват и разходите за снабдяване.

Децентрализираното снабдяване се извършва при отделно заявяване на количества суровини и материали от отделните отдели или звена на фирмата, при което специалистите от всеки отдел или звено определят вида и количествата на материали за доставка за своя отдел или звено. При този вид снабдяване предимствата са безспорни, тъй като специалистите от даденото подразделение най-добре познават спецификата и нуждите му. Заявките се съставят по-бързо, което води и до съкратени срокове за доставяне на поръчаните материали.

 


Дистрибуция от А Логистикс

Дистрибуцията има своята специфика, тъй като нуждите на всяка фирма от количества за дистрибуция са различни.

Разнообразието на готови продукти също изисква различен подход при организирането на превозите и складирането.

Още един фактор, който е основен за превози за дистрибуция с А Логистикс, е необходимият срок за всяка доставка.

Складирането на различни готови продукти се извършва в складове на А Логистикс и партньорите ни, като в различните сектори се съхраняват различни продукти, в зависимост от необходимостта от конкретна температура, липса на влажност и други специфични условия. Управлението на складовите наличности с автоматизирани системи помага за лесна отчетност и информираност.

 

Дистрибуция с групажни превози

Групажните линии, поддържани от А Логистикс, са много подходящи за изпращане на малки пратки за нуждите на дистрибуция, особено при изпращане на стоки, закупени от електронни магазини. Така сроковете за доставяне на стоките са малки, а разходите за транспорт на фирмите дистрибутори са по-ниски.